แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

 1. Chaichankul C, Poopitaya S, Tassanawipas W. The effect of learning curve on the results of percutaneous
 2. transforaminal endoscopic lumbar discectomy. J Med Assoc Thai. 2012 Oct;95(10):206-212.
 3. Chotanaphuthi T, Heebthamai D, Taweewuthisub W, Thiengwittayaporn S, Roschan S, Kanchanaroek K. Prediction of deep vein thrombosis after total knee arthroplasty with preoperative D-dimer plasma measurement. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 (6):6-10.
 4. Chotanaphuti T, Heebthamai D, Chuwong M, Kanchanaroek K. The prevalence of thrombophilia in idiopathic osteonecrosis of the hip. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 (6):141-146.
 5. Chotanaphuti T, Ongnamthip P, Teeraleekul K, Kraturerk C. Comparative study between computer assisted-navigation and conventional technique in minimally invasive surgery total knee arthroplasty, prospective control study. J Med Assoc Thai. 2008 Sep;91(9):1382-1388.
 6. Kosiyatrakul A, Luenam S, Chotanaphuti T. Measurement of acetabular cup anteversion with the circle theorem. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 (6):128-133.
 7. Kosiyatrakul A, Luenam S, Phisitkul P. Tarsal tunnel syndrome associated with a perforating branch from posterior tibial artery: a case report. Foot Ankle Surg. 2015 Mar;21(1):21-22.
 8. Kosiyatrakul A, Luenam S, Prachaporn S. Flexor pollicis longus injury after corrective osteotomy of distal radius malunion with volar fixed-angle plating: case report and review literature of the flexor tendon injuries after volar plating. J Med Assoc Thai. 2012 Oct 1;95(10):213-218.
 9. Kosiyatrakul A, Luenam S, Prachaporn S. Symptomatic flexor carpi radialis brevis: case report. J Hand Surgery. 2010 Apr 30;35(4):633-5.
 10. Kosiyatrakul A, Nuansalee N, Luenam S, Koonchornboon T, Prachaporn S. The anatomical variation of the lateral femoral cutaneous nerve in relation to the anterior superior iliac spine and the iliac crest. Musculoskelet Surg. 2010 May;94(1):17-20.
 11. Laoruengthana A, Pattayakorn S, Chotanaputhi T, Kosiyatrakul A. Clinical comparison between six-strand hamstring tendon and patellar tendon autograft in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized clinical trial. J Med Assoc Thai. 2009 Apr;92(4):491-497.
 12. Lee JH, Chaichankul C, Kang KC, Lee HH. The occurrence of vascular displacement into intervertebral disc space following the compensated sagittal imbalance of the spine: a case report and review of literature. Euro Spine J. 2016 May;25 (1):107-112.
 13. Luenam S, Chalongviriyalert P, Kosiyatrakul A, Thanawattano C. Alterationof the end-plane angle in press- fit cylindrical stem radial head prosthesis: an in vitro study. Hand Surgery. 2012;17(1):19-24.
 14. Luenam S, Kosiyatrakul A, Chotanaphuti T, Kittikasamsin S. Humeral head surface arthroplasty: a case report. J Med Assoc Thai. 2009 Dec;92 (6):258-263.
 15. Luenam S, Kosiyatrakul A, Neti A. Acute true trigger wrist following partial extensor carpi radialis brevis tendon rupture. Musculoskelet Surg. 2011 Dec;95(3):241-244.
 16. Luenam S, Kosiyatrakul A,PrachapornS.Pullout buttonsuture for the treatmentof type IVavulsionof the flexor digitorum profundus tendon: case report. J Med Assoc Thai. 2012 May;95(5):172-176.
 17. Luenam S, Kosiyatrakul A, Prachaporn S. Triggering of extensor pollicis longus tendon: case report. Hand Surg. 2010;15(2):135-137.
 18. Luenam S, Kosiyatrakul A. Immediate Cementless Hemiarthroplasty for Severe Destructive Glenohumeral Tuberculous Arthritis. Case Reports Orthopedics. 2013 Sep 19;2013:
 19. Luenam S, Kosiyatrakul A. Massive rotator cuff tear associated with acute traumatic posterior shoulder dislocation: report of two cases and literature review. Musculoskelet Surg. 2013 Dec;97(3):273-278.
 20. Luenam S,PrugsawanK,Kosiyatrakul A, ChotanaphutiT,SriyaP. Neural Anatomyof the AnterolateralThigh Flap. J Hand Microsurgery. 2015 Jun;7(1):49-54.
 21. PhisitkulP, Chaichankul C,SripongsaiR,Prasitdamrong I,TengtrakulcharoenP,SuarchawaratanaS. Accuracy of anterolateral drawer test inlateral ankleinstability: a cadaveric study. Foot AnkleInt.2009Jul;30(7):690- 695.
 22. Phisitkul P, Sripongsai R, Chaichankul C, Femino JE. Anatomy of the plantarmedial hallucal nerve in relation to the medial approach of the first metatarsophalangeal joint. Foot Ankle Int. 2009 Jun;30(6):558- 561.
 23. Phruetthiphat OA, Gao Y, Vasta S, Zampogna B, Piperno A, Noiseux NO. Preoperative Risk Factors for, and Incidence of Delayed Surgery in Elective Primary Total Knee Arthroplasty After Hospital Admission: The ACS-NSQIP. J Arthroplasty. 2016 Jul;31(7):1413-1416.
 24. Rungprai C, Cychosz CC, Phruetthiphat O, Femino JE, Amendola A, Phisitkul P. Simple Neurectomy Versus Neurectomy With Intramuscular Implantation for Interdigital Neuroma: A Comparative Study. Foot Ankle Int. 2015 Dec;36(12):1412-1424.
 25. Rungprai C,Tennant JN,PhisitkulP. Disordersof theFlexor Hallucis Longus and OsTrigonum. Clinics Sports Med. 2015 Oct;34(4):741-759.
 26. Songpatanasilp T, Chailurkit LO, Chantprasertyothin S, Ongphiphadhanakul B, Taechakraichana N. Effect of GGCX gene polymorphism on the responses of serum undercarboxylated osteocalcin and bone turnover markers after treatment with vitamin K2 (menatetrenone) among postmenopausal Thai women. J Bone Mineral Metabolism. 2011 Sep 1;29(5):606-14.
 27. Songpatanasilp T, Chailurkit LO, Nichachotsalid A, Chantarasorn M. Combination of alfacalcidol with calcium can improve quadriceps muscle strength in elderly ambulatory Thai women who have hypovitaminosis D: a randomized controlled trial. J Med Assoc Thai. 2009 Sep;92 (5):30-41.
 28. Songpatanasilp T, Chanprasertyothin S. Effects of differences in polymorphism of gene encoding enzyme faenesyl diphosphate synthase (FDPS), rs2297480, on bone mineral density and biochemical markers of bone turnover in Thai postmenopausal women. J Med Assoc Thai. 2011 Oct;94 (5):38-46.
 29. Zhu W, Pezzotti G, Boffelli M, Chotanaphuti T, Khuangsirikul S, Sugano N. Chemistry‐driven structural alterations in short‐term retrieved ceramic‐on‐metal hip implants: Evidence for in vivo incompatibility between ceramic and metal counterparts. J Biomed Materials Res Part B: Applied Biomaterials. 2016 Apr 1.