แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติความเป็นมา

กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สังกัด
กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม

ที่ตั้ง
อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ

การก่อตั้ง
กองออร์โธปิดิกส์ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 10/17 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2517