แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติความเป็นมา

กองออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สังกัด
กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม

ที่ตั้ง
อาคารมหาวชิราลงกรณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ

การก่อตั้ง
กองออร์โธปิดิกส์ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 10/17 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2517

รายนามหัวหน้ากองฯ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
พ.อ.ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์ 2517-2518
พ.อ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ 2518-2525
พ.อ.สุปรีชา โมกขะเวส 2525-2532
พ.อ.สุกิจ เลาหสุรโยธิน 2532-2536
พ.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย 2536-2538
พ.อ.สหชาติ พิพิธกุล 2538-2544
พ.อ.เอกชัย จุลเสวก 2544-2545
พ.อ.มาโนชญ์จั นทรศร 2545-2547
พ.อ.กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ 2547-2550
พ.อ.ดุษฎี ทัตตานนท์ 2550-2556
พ.อ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา 2556-2558
พ.อ.สุพิชัย เจริญวารีกุล 2558-2560
พ.อ.ศ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ ต.ค. 2560-มี.ค. 2561
พ.อ.ศ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ เม.ย. 2561-ก.ย. 2562
พ.อ.ศ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ต.ค. 2562-ปัจจุบัน