แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผลงานด้านการบริหาร และรางวัลอื่นๆ