แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้บริหารกองฯ และ ภาควิชาฯ

พ.อ.สุริยา ลือนาม
รองผู้อำนวยการกองฯ
พ.อ.สมภพ ภู่พิทยา
หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.อ.ปัญญา สุริย์จามร
รองหัวหน้าภาควิชาฯ