แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ต.ชัยศิริ ชัยชาญกุล

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.ต.

ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิริ ชัยชาญกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโรคกระดกูสันหลัง

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญําบัตร และสถําบันกํารศึกษํา: Doctor of Medicine (second class honor)
  • วุฒิบัตร: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • กํารศึกษาหลังปริญญา: ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, โรคกระดูกสันหลังผิดรูป

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : Minimally invasive spine surgery

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์ (09.00-12.00), พุธ (09.00-12.00)
  • (นอกเวลา) –