แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พันเอก

ชื่อ-นามสกุล : ดนัย  หีบท่าไม้

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ข้อเทียม_ข้อเข่า ข้อสะโพก

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
  • การศึกษาหลังปริญญา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการสุขภาพ (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  M.Sc. in Clinical Epidemiology (2009)

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์(09.00-12.00) ,พุธ(09.00-12.00)
  • (นอกเวลา) –