แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.อ. ผศ.

ชื่อ-นามสกุล : ธรรมนูญ  ศรีสอ้าน

สาขาที่เชี่ยวชาญ : โรคกระดูกและข้อในเด็ก

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : พบ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
  • การศึกษาหลังปริญญา : ศึกษาดูงานโรคกระดูกและข้อในเด็ก ร.พ.เด็กฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : ___________________________________

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ___________________________________

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์ (09.00-12.00)
  • (นอกเวลา) –