แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พ.อ.รศ.

ชื่อ-นามสกุล : ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : พบ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • การศึกษาหลังปริญญา : ศึกษาเนื้องอกกระดูก

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : เนื้องอกกระดูก

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : เนื้องอกกระดูก

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) อังคาร, ศุกร์
  • (นอกเวลา) –