แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ.สุริยา ลือนาม

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พันเอก,  รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : สุริยา ลือนาม

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมรยางค์บนและจุลยศัลยกรรม

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2540
  • วุฒิบัตร : สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545 
  • การศึกษาหลังปริญญา : ศัลยกรรมรยางค์บนและจุลยศัลยกรรม มหาวิทยาลัยควีน แคนาดา, 2548-2551

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : ศัลยกรรมรยางค์บนและจุลยศัลยกรรม

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : ศัลยกรรมเสริมสร้างและแก้ไขความผิดปกติของรยางค์บน

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) จันทร์, พุธ เวลา 09.00-12.00
  • (นอกเวลา) –