แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ร.ท.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : ร.ท.

ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์มะเร็งกระดูกสันหลัง แขนขา สะโพกและเชิงกราน

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ : 

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาหลังปริญญา :
    • 1. การผ่าตัดมะเร็งกระดูกแขนขา สะโพกและเชิงกราน รพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2558 – 2559
    • 2. การผ่าตัดมะเร็งกระดูกสันหลัง รพ.จอห์น ฮอพกินส์ สหรัฐอเมริกา ปี 2562 – 2564

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : การผ่าตัดเนื้องอก ชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ บริเวณกระดูกสันหลัง แขนขา สะโพกและเชิงกราน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับการผ่าตัดกระดูก

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) ปัจจุบันอยู่ระหว่างลาศึกษา
  • (นอกเวลา) –