แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อาจารย์แพทย์ สาย B

พ.อ.นุสรณ์ ไชยพรหม
พ.ท.ณัฏฐา กุลกำม์ธร
พ.ต.กรกฎ ชรากร
ร.ต.ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์
ร.ต.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ