แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.ท.รศ.อรรคพัฐ โกสิยตระกูล

ยศ,ตำแหน่งทางวิชาการ : พันโท รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : อรรคพัฐ โกสิยตระกูล

สาขาที่เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

คุณวุฒิ :

  • ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • การศึกษาหลังปริญญา : Hand and Microsurgery, Institute of Orthopaedics, Lerdsin Hospital

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ : _______________________________________

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ : _______________________________________

ตารางออกตรวจ :

  • (ในเวลา) วันจันทร์, พุธ 
  • (นอกเวลา) อังคาร พุธ เสาร์