แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา