แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1