แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์